Lovpligtige oplysninger

Østskolen – Waldorfskolen i Aalborg er en prøve- og karakterfri skole, og skolen afholder således ikke folkeskolens 9. klasse afgangsprøve

Evaluering

Tilsyn

Friskoler skal vælge en eller flere certificerede tilsynsførende eller alternativt foretage selvevaluering efter en godkendt model. Skolens tilsynsførende, som er valgt på skolens generalforsamling er Carsten Møller Christensen. Carsten blev certificeret i november 2014.

Undervisningsplaner

Andet

Skolens værdigrundlag

Skolens formål

Østskolen, Waldorfskolen i Aalborg er en friskole, som tilbyder undervisning fra børnehaveklassen til og med 9./( 10. ) klasse.

Skolen skal i tæt samarbejde med eleverne og deres familier skabe et trygt og udviklende bindeled for den enkelte elevs vej fra det lille fællesskab i familien til det større fællesskab i skolen og samfundet.

Grundlaget for waldorfpædagogikken er udformet af Rudolf Steiner i forbindelse med hans ledelse af den første Waldorfskole i Stuttgart i 1919.

Skolens værdigrundlag som friskole

Til Østskolens vigtigste værdier hører:

i al undervisning og øvrig omgang med skolens elever at være inspireret af det waldorfpædagogiske grundlag, skolen er bygget på, og som er skabt af Rudolf Steiner gennem Antroposofien.

at understøtte og fremme børns naturlige alsidighed og derved styrke deres personlige og sociale ansvarsbevidsthed, tolerance, kreativitet, sociale liv og faglige fundering.

at skabe et trygt miljø, hvor eleverne gennem faglige udfordringer kan opnå store glæder og oplevelser.
at give meget plads til forskellighed, så eleverne får et alsidigt grundlag til at lære og udvikle egne kompetencer.

at være en skole og fritidsordning, hvor dialogen mellem skolens personale og forældre prioriteres højt.

Om forholdet mellem skole og forældre

En af forudsætningerne for, at skolen og eleverne trives, er aktiv deltagelse fra forældrene omkring praktiske gøremål, som f. eks. rengøring, vedligeholdelse, kulturforeningens virke, basar, årstidsfester, forældremøder og andet.

En anden forudsætning for skolens trivsel er stadig dialog og rettidige tilbagemeldinger mellem forældre og lærere/pædagoger.

Alt, hvad der vedrører det pædagogiske arbejde på skolen, behandles på ugentlige lærermøder hver torsdag eftermiddag. Forældre, der ønsker emner taget op af kollegiet, kan henvende sig til enhver lærer/pædagog eller til den skolelederen derom.

For at økonomiske forhold ikke skal komme til at spille ind i det daglige pædagogiske arbejde eller i samarbejdet mellem skole og hjem, henhører skolepengeaftaler udelukkende under skolens bestyrelse. Denne kan i et vist omfang bevilge nedsættelse af skolepengene.

Om vejen til samarbejde

Børns skoleliv og hjemmeliv er en helhed og bør behandles som sådan.

Tidlig gensidig kontakt mellem hjem og skole ved visse problemstillinger prioriteres højt.
Hjemmet bør, så vidt det er muligt, deltage i barnets daglige læreproces, bl.a. gennem lektiehjælp og anden støtte.

Der finder årlige skole/hjem-samtaler sted for alle elever, enten på hjemmebesøg eller ved møder på skolen.

Der finder i hver klasse to årlige forældremøder sted, hvor klasselæreren beretter om væsentlige pædagogiske overvejelser, klassens arbejde og øjeblikkelige situation samt om planer for arbejdet i klassen. Endvidere samtales om emner af fælles interesse.

I hver klasse vælges der 2 klasserepræsentanter, der ofte fungerer som kontaktperson mellem forældrene indbyrdes og mellem forældre og lærere i forbindelse med forskellige arrangementer.

I løbet af skoleåret er der mange forskellige arrangementer, hvoraf nogle er med deltagelse af forældrene.

Om det pædagogiske og praktiske samarbejde på skolen

Fastansatte lærere arbejder udefra waldorfpædagogikken. Denne er begrundet i Antroposofien, som studeres ved lærermøderne hver skoletorsdag.

Ved disse møder drøftes også principielle pædagogiske forhold, og der behandles enkeltsager i et vist omfang.

Endvidere drøftes på alle planer praktiske og ledelsesmæssige ting, der har med skolens hverdag at gøre.

Lærermøderne er aflønnede og derfor belagt med mødepligt.

Særlige arrangementer

  • Høstfest, en af årets store fester.
  • Mikaelsfesten, hvor Det Godes kamp mod Det Onde markeres i skoletiden.
  • Basar, første advents-lørdag, alle mand af huse til årets største og festligste lørdag.
  • Adventsspiral fejres i skoletiden om tirsdagen efter basaren.
  • Julespillet, et gammelt spil om Julens budskab, spilles for alle af lærere og forældre. Ca. hvert andet år.
  • Helligtrekonger er ofte første skoledag efter juleferien, julen afsluttes festligt i skoletiden.
  • Fastelavn fejres på traditionel vis enten i skoletiden eller på en lørdag.
  • Påskefesten er i skoletiden, eleverne optræder for hinanden.
  • Sommerfesten kort før sommerferien er for alle. Tidspunktet er sidst på eftermiddagen.

Der er i løbet af skoleåret flere teaterforestillinger med forskellige klasser i både skoletid og ved aftenforestillinger.

Der er klasserejser på mange klassetrin – F.eks. Bornholm i 6. eller 7., Tyskland eller andet udland i 7. og/eller 8., det store udland i overskolen – eksempelvist har tidligere klasser været på Grønland og i Thailand.

Der arrangeres af og til arbejdslørdage i løbet af året, hvor forældre samles om at lave forskellige nødvendige reparationer og indretninger.

På ”Sommersol”, en weekend tæt på sommerferiestarten, mødes forældre, venner af skolen og lærere/pædagoger for i en hyggelig stemning og arbejdsomt samvær at sætte i stand, nyindrette, male, bygge, m.m.

Evaluering af værdigrundlaget som friskole

Skolens værdigrundlag som friskole skal revideres løbende og i hvert fald hvert år, så eventuelle ændringer kan meddeles i forbindelse med generalforsamlingen, der ligger i april måned.

Skolens undervisningsmæssige værdigrundlag

Eleverne fremstiller selv deres lærebøger ud fra den fortællende og levende undervisning, der på den ene side følger en undervisningsplan og på den anden side løbende tilpasses den enkelte klasse og den enkelte elevs behov. Men pædagogikken er videreudviklet, så den svarer til vores tid. Eleverne er aktive deltagere i læreprocessen. Derfor bruges ingen standardiserede lærebogssystemer. Indholdet af undervisningsplanen er tilrettelagt således, at eleverne får kundskaber om, og kan indleve sig i det, som de ud fra deres aldersmæssige udvikling har brug for.

Den bærende idé i waldorfpædagogikken – også kaldet steinerpædagogikken – er troen på det enkelte menneskes uendelige muligheder.

Når et barn begynder i skolen, har det et, om end ubevidst, stærkt behov for at lære, blive mere og mere menneske, realisere noget individuelt og stort, kort sagt at blive skabende i ordets fulde betydning.

Kundskaber er ikke et mål i sig selv, de er først og fremmest midler til at udvikle mennesket i dets vilje, følelse og tanke, så eleverne efter endt skolegang kan stå i livet som hele mennesker.

Al undervisning i Waldorfskolen er kunstnerisk anlagt. Eleverne arbejder meget med kunstneriske discipliner i alle fag, hvilket dog ikke betyder, at de skal uddannes til kunstnere, men det er et element af undervisningen for at udvikle deres lyst og evne til at lære at lære.

Undervisningen skal i sit indhold sigte mod at udvikle og udfordre elevernes evner, færdigheder, anlæg og lyst. Eleverne skal udvikle manuel kunnen, kropslige kompetencer, performative evner og intellektuelle færdigheder.

Undervisningen skal i sin form være med til at udvikle og udfordre eleverne til selvstændig stillingtagen, udvikle lydhørhed og kritisk sans, samarbejdsevne og samarbejdsvilje, initiativ og kreativitet, arbejdsglæde og gode arbejdsvaner samt empati og indlevelsesevne.

I waldorfskolerne forventes det, at lærerne optræder som forbilleder og er i besiddelse af den naturlige autoritet, afpasset efter elevernes alder.

Fortællingen er en gennemgående undervisningsmetode, som anvendes i enhver hensigtsmæssig sammenhæng, da den dels taler til og udvikler elevernes fantasi, dels evner at etablere mødet mellem eleverne og stoffet, det nære og det fjerne, det kendte og det ukendte.

Et forpligtende fællesskab

Skolen ønsker at samle børn og voksne i et forpligtende fællesskab om hele skolens virke, hvor ligeværdig medleven af såvel børn som voksne tilsammen skaber et fællesskab, som er større end summen af de enkelte dele. Det, at hver enkelt oplever at være en del af et sådant fællesskab, er et centralt mål for, at skolen kan leve op til sit formål, og skolen bestræber sig på i sit virke og sin dagligdag at skabe mulighed for, at alle i frihed og ligeværdighed kan blive en del af denne erfaring.

Familien – eleven – skolen

Barndommen er den støbeform, der ligger til grund for det enkelte menneskes tilværelse. Denne tid i menneskets liv har sin helt unikke værdi, og den er derfor udgangspunktet for skolens dagligdag. Lærere, pædagoger, ja, hele skolens system ser det som sin opgave at møde det enkelte barn der, hvor det mentalt og sjæleligt befinder sig på ethvert tidspunkt. Skolens virke er at oplive og oplyse i en gensidig vekselvirkning mellem barnets personlighed og dets dannelse.

Skolens virke

Undervisning er det frieste af alle menneskelige forhold, da den afhænger helt og holdent af de deltagendes frie vilje.

Undervisningens formål er at hjælpe børnene til gennem erfaring at kategorisere fænomener på en for dem stadig mere hensigtsmæssig måde, dvs. så de kommer til at forstå mere og mere, bedre og bedre.

Undervisningens skal samtidig hermed udvikle lysten og evnen til at lære at lære.

Skolens undervisning sigter i sit indhold mod at udvikle og udfordre elevernes evner, færdigheder, anlæg og lyst. Eleverne skal udvikle manuel kunnen, kropslige kompetencer, performative evner og intellektuelle færdigheder.

Skolens undervisning sigter i sin form mod at være med til at udvikle og udfordre eleverne til selvstændig stillingtagen, og mod at udvikle lydhørhed og kritisk sans, samarbejdsevne og samarbejdsvilje, initiativ og kreativitet, arbejdsglæde og gode arbejdsvaner samt empati og indlevelsesevne.

Fortælling er en gennemgående metode, som anvendes i enhver hensigtsmæssig sammenhæng, da den dels taler til og udvikler børnenes fantasi dels evner at etablere mødet mellem børnene og stoffet, det nære og det fjerne, det kendte og det ukendte.

Fortælling er endvidere et samvær i en fri og levende vekselvirkning, en måde at være sammen, at leve sammen og at lære sammen på.I fortællingen involveres og engageres såvel fortæller som tilhører i et historisk-poetisk møde, hvor den enkelte i fuld frihed er medvirkende til at forme og skabe den fælles fortælling.

Et folkeligt initiativ i et frit folkestyre

Skolen er i sit grundlag et folkeligt initiativ, der styres efter traditionelle danske, demokratiske erfaringer, hvor den enkeltes frihed, mindretallets rettigheder og deltagernes ligeværdighed er centrale omdrejningspunkter.

Børnene skal i deres dagligdag leve i og lære af og om en sådan demokratisk praksis. De skal efter evner inddrages i beslutninger om egne forhold, og på den måde vokse ind i et fællesskab, der bæres af frihed, ansvar og empati.

Lønpolitik for Østskolen – Waldorfskolen i Aalborg

Waldorfskolen i Aalborg ønsker gennem sin lønpolitik at understøtte skolens formål og værdigrundlag.

Lærerne tilstræber ved hjælp af waldorfpædagogikken og et tæt forældresamarbejde at understøtte og fremme børns naturlige alsidighed og derved styrke deres personlige og sociale ansvarsbevidsthed, tolerance, kreativitet, sociale liv og faglige fundering. Derfor ønsker skolen at anvende decentrale løndele, så lærerne bliver stillet så lige som muligt.

Den årlige lønforhandling finder sted umiddelbart inden budgetlægning i efteråret.

Skoleledelsen tager emnet op på et lærermøde, og efterfølgende behandles lønindstillingerne på et bestyrelsesmøde.

Powered by WordPress | Designed by: Virtual Server Hosting | Thanks to Best CD Rates, Wicked Eugene and Registry Booster Review
Experience by: XAR