Evaluering

Østskolen-Waldorfskolen i Aalborg har meddelt Undervisningsministeriet/Ministeriet for Børn og Undervisning
at der ikke afholdes Folkeskolens afgangsprøver.

I Friskoleloven står der:

§ 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen.

Stk. 2. Som led i undervisningen skal skolen løbende foretage evaluering af elevernes udbytte.

Evalueringen danner grundlag for, at undervisningen tilrettelægges, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger med det formål, at eleven så vidt muligt tilegner sig de kundskaber og færdigheder, der følger af de fastsatte slutmål.

Stk. 3. Skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen.

§ 1 c. Skolen offentliggør sine slutmål, delmål og undervisningsplaner, og resultatet af evaluering og opfølgningsplan på skolens hjemmeside på Internettet.

 

I Danmark har alle forældre en grundlovssikret ret til at vælge selv at sørge for deres børns undervisning.  Som forældre er man ikke forpligtet til at indskrive sine børn i folkeskolen, hvis man sørger for, at børnene på anden vis modtager en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

De frie grundskoler er en af de muligheder, som forældre kan vælge for deres børn, så de opfylder undervisningspligten. En fri grundskole har mulighed for at tilrettelægge og gennemføre en undervisning, som bygger på skolens overbevisning. Den enkelte skoles pædagogiske tænkning og læringssyn kan komme til udtryk på vidt forskellige måder inden for lovens rammer.  Der er i alt cirka 500 frie grundskoler, som repræsenterer en bred vifte af pædagogiske tænkninger.

Skolerne skal løbende og som en integreret del af undervisningen foretage evalueringer af elevernes udbytte af undervisningen.  Løbende evalueringer ligger ud over den evaluering, som elevernes eventuelle prøver og eventuelle standpunktskarakterer er udtryk for. Der stilles således krav til, at skolerne gennem hele skoleforløbet evaluerer elevernes udbytte af undervisningen.

Skolerne bestemmer selv, hvilke evalueringsformer der vil være hensigtsmæssige i forhold til fag, undervisningens tilrettelæggelse, klassetrin mv.

Skolerne skal også regelmæssigt evaluere den samlede undervisning. Denne evaluering skal ses i sammenhæng både med de løbende evalueringer af elevernes udbytte af undervisningen og med kravet til skolerne om at give en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.  Skolen vælger selv form og metode for evalueringen. Formen og metoden kan skifte fra gang til gang. Herudover skal skolen udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen. Skolen fastsætter selv formen på opfølgningsplanen.

Evalueringsplan for Waldorfskolen i Aalborg

I januar og februar måned hvert år evalueres skolens samlede undervisningstilbud af lærerkollegiet, og ud fra resultatet af denne evaluering planlægges opfølgningsforløbet for det kommende skoleår. Ændringer i eksisterende praksis vil blive drøftet med forældre og bestyrelse i den udstrækning, dette vil være relevant.

Opfølgningsforløbet skaber udgangspunkt for del-evalueringer, der afholdes med sådanne tidsmæssige intervaller, at evalueringerne er relevante i forhold til hinanden. Der tages udgangspunkt i Waldorfskolens undervisningsplaner, formål og værdigrundlag, så skolens samlede tilbud om undervisning efter Rudolf Steiners pædagogiske principper og menneskesyn bliver omfattet af evalueringen.

Princippet for vores evalueringer baseres som udgangspunkt på dialog blandt lærere og pædagogisk personale. Skolens ugentlige lærermøder indeholder altid evalueringer, som omsættes i den daglige praksis, og derudover afholdes en årlig pædagogisk dag blandt lærerne, hvor selvevaluering er det centrale emne.

Lærerkollegiet udvælger i forbindelse med planlægning af det årlige evalueringsforløb et eller flere fokuspunkter, som bliver gjort til genstand for en nøjere evaluering. Der vil kunne forekomme forskellige evalueringsmodeller fra gang til gang, da vi ønsker at kvalificere os yderligere i forhold til den lovpligtige evaluering.

Skolelederen og en af lærerne har deltaget i Friskoleforeningens trefasede kursusforløb om selvevaluering. Kollegiet har gjort studier i evalueringsmodeller, hvor selvevaluering har været det centrale emne. På skolens årlige fælles forældremøde vil evaluering optræde som et anliggende, hvor skolen i dialog med forældrene finder inspiration til det kontinuerlige udviklingsarbejde.

For at sikre, at evalueringsforløbet til enhver tid tager udgangspunkt i virkeligheden med den nødvendige aktualitet, kan der iværksættes yderligere evalueringer. Evalueringsresultater og opfølgningsplaner vil efter drøftelse med skolens bestyrelse blive lagt på skolens hjemmeside.

Om evaluering af elevernes udbytte af undervisningen 

Vi har altid betragtet evaluering som en naturlig del af det pædagogiske arbejde. Vi er på skolen af den opfattelse, at der til stadighed udøves evaluering på rigtig mange måder og på forskellige niveauer i skolens daglige praksis. I det følgende beskrives, hvilke måder og forudsætninger, der er til stede i denne evaluering.

Vidnesbyrd

Skolen har ingen eksaminer, og der gives ikke karakterer. I stedet gives en skriftlig udtalelse, et såkaldt vidnesbyrd, om elevernes præstationer, evner og muligheder på såvel faglige som individuelle og sociale områder. Disse skriftlige udtalelser gives på 2., 4., 6., 8., 9. og 10. klassetrin. Fra 9. klasse ledsages udtalelserne af pensumbeskrivelser i alle fag. På klassetrinene 2. og 4. er udtalelserne rettet til forældrene. I 6. og 8. klasse er udtalelserne også henvendt til eleverne selv. I 9. og 10. klasse er udformningen stilet til brug ved optagelse på ungdomsuddannelse, overgang til efterskole eller til evt. ansættelse.

Udtalelser ved arbejdshæfter, selvstændige opgaver og andre afleveringer 

Eleverne udarbejder til hovedfag et arbejdshæfte, der afleveres umiddelbart efter periodens slutning. Dette hæfte afspejler, hvad den enkelte elev har fået med sig fra undervisningen. Arbejdshæfterne returneres til eleverne senest fire uger efter afleveringen med en kommentar fra læreren. Denne kommentar beskriver både hæftets udformning og indhold, men også elevens arbejde og engagement i timerne. Ved skriftlige afleveringer i fagtimer – f.eks. dansk, regning, matematik og sprogfag returneres de med en kommentar om hæftets eller papirets indhold. Ved selvstændige opgaver, der strækker sig over 2 eller flere måneder, og som indeholder både noget skriftligt og håndværksmæssigt eller kunstnerisk, fordeler lærerne opgaverne, som skal bedømmes imellem sig, og de forsynes altid med en fyldig kommentar. Ved afslutningsklassers opgaver kan der benyttes eksterne fagpersoner ud over skolens egne lærere. I forbindelse med aflevering af afgangsopgaverne finder der en offentliggørelse sted i form af en udstilling med en lille mundtlig fremlægning fra hver elev.

Mundtlig evaluering 

Lærerne giver feedback til eleverne i forbindelse med undervisningen. Værdien af anerkendelse af den enkelte elevs præstation inden for egne evner og muligheder vægtes højt.

Hjemmebesøg og konsultationer

I de yngre klasser tilbyder klasselæreren at komme på besøg i familien. I de ældre klasser afløses hjemmebesøgene af en til to årlige konsultationer på skolen, hvor klasselæreren og en faglærer er til stede. Det centrale i konsultationen er elevens udbytte af skolegangen, elevens trivsel og fra 6. klasse tiltagende fokus elevens uddannelsesplaner.

Forældremøder 

I hver klasse er der to til tre forældremøder pr. skoleår. Hvert forældremøde består af en fremlæggelse fra klasselærer og faglærere om, hvad der er undervist i og de pædagogiske begrundelser herfor. På denne måde får forældrene en fornemmelse af det, der er denne skoles særkende. Derudover beskrives livet i klassen: Hvordan arbejdes der, hvordan det sociale liv er osv.  Samarbejde mellem forældre og skole Udover forældremøder, konsultationer og tilbud om hjemmebesøg, er der løbende mulighed for dialog mellem forældrene og skolen. I forbindelse med fester, morgensang, skuespil og anden deltagelse i arrangementer, reparation og vedligeholdelse af skolens bygninger og anlæg, skabes der rum for samtaler af både udviklende og evaluerende karakter.

Prøver og tests

Den enkelte klasselærer eller faglærer kan afholde prøver mundtligt eller skriftligt. I 9. klasse præsenteres eleverne for Folkeskolens Afgangsprøve, så de kan få indblik i og forståelse af kravene på dette klassetrin. I specialundervisningen foretages udredende tests, som bedømmes i samarbejde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings konsulenter.

Tilsyn

Skolen har som alle andre frie og private skoler en forældrevalgt tilsynsførende, der årligt kommer på skolen for at bedømme skolens samlede undervisningstilbud. Den tilsynsførende har pligt til at påse, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Gennem samtaler med lærere og elever, iagttagelse af arbejdet i en eller flere undervisningstimer og gennem studier af elevers skriftlige arbejder vurderer den tilsynsførende skolens undervisningsmæssige og pædagogiske indhold. Der henvises i øvrigt til skolens hjemmeside, hvor den seneste rapport kan ses. Forældrekredsen kan ligeledes føre tilsyn med skolens aktiviteter.

Morgensang

Der afholdes morgensang for hele skolen hver morgen. Her gives mulighed for at se eleverne i en større social sammenhæng. Forældre er velkomne, så også her er der mulighed for dialog mellem forældre og lærere.

Lærermøder

Skolens pædagogiske anliggender varetages af skoleleder og lærerkollegium på ugentlige lærermøder, som består af
fælles arbejde med antroposofien som den livsanskuelse, der ligger bag det, der foregår på skolen.
Der arbejdes med de pædagogiske og praktiske spørgsmål samt drøftelser af forhold omkring eleverne.

Powered by WordPress | Designed by: Virtual Server Hosting | Thanks to Best CD Rates, Wicked Eugene and Registry Booster Review
Experience by: XAR