Information til forældre

Information til forældre om Østskolen-Waldorfskolen i Aalborg

Om skolen

Waldorfskolen i Aalborg er en selvejende institution,
der virker under lov om Frie Grundskoler. Skolen modtager et tilskud fra
staten, der svarer til ca. 72 % af udgifterne i Folkeskolen. Resten af skolens
drift dækkes gennem skolepenge, udlejning af lokaler og af og til
af frivillige bidrag.

Skolen lægger vægt på selvforvaltning, dvs. at de
mennesker, der påtager sig et ansvar for at drive skolen – i første række
lærerkollegiet og bestyrelsen – driver skolen i fællesskab.

Lærerkollegiet

Lærerkollegiet har det praktiske ansvar for alle
pædagogiske spørgsmål og skolens daglige liv. Skolelederen tager sig af
forvaltning og økonomi og er desuden medlem af kollegiet. Kollegiet mødes hver
torsdag eftermiddag – dette møde kaldes konferencen.

Bestyrelsen

Skolens bestyrelse tager sig af spørgsmål som økonomi,
ansættelse/afskedigelse i samarbejde med lærerkollegiet, organisering af
forældrearbejde m.m.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. Suppleanterne deltager
løbende i bestyrelsesarbejdet. 3 medlemmer og suppleanterne vælges af og blandt
forældrene på skolens årlige generalforsamling i april måned. Valgperioden er 2
år for bestyrelsesmedlemmer og 1 år for suppleanter. De 2 øvrige
bestyrelsesmedlemmer er udpeget af henholdsvis Kulturforeningen
(skoleforeningen) og Antroposofisk Selskab. Skolens vedtægter udleveres gerne
ved henvendelse til kontoret.

Bestyrelsen mødes normalt ca. en gang hver måned. Ved bestyrelsesmøder deltager
også skolelederen samt eventuelt en repræsentant fra lærerkollegiet.

Bestyrelsen og lærerkollegiet har et udstrakt
samarbejde om en lang række spørgsmål og mødes jævnligt om det fælles
arbejde. Samarbejdet bygger på tillid og gensidig information.

Støtteforening

Igennem mange år har “Kulturforeningen af
22-5-84″ været skolens støtteforening. Forældre, tidligere forældre
og øvrige venner af skolen kan være medlemmer, som har betalt 125 kr. i
årlig kontingent. Foreningen er hvilende pt. Kulturforeningen skal ledes
af en bestyrelse, som er valgt af foreningens generalforsamling.
Kulturforeningen stod tidligere for bl.a. gennemførelsen af skolens årlige
julebasar og andre arrangementer og stod desuden i skolens opbygningsår
for opførelse af skolens bygninger. Siden 2001 er alle bygninger overdraget til
skolen selv.

Kontakt

Spørgsmål eller kommentarer, der vedrører ens barn,
forhold i klassen eller praktiske spørgsmål rettes sædvanligvis til
klasselæreren, til den pågældende faglærer eller til skolelederen.

Spørgsmål, kritik og kommentarer af mere overordnet
karakter eller forhold der vedrører hele skolen eller kollegiet rettes til
skolelederen. Der kan også rettes henvendelse til lærerkollegiet til behandling
på lærermødet eller til bestyrelsesformanden.

Klasserepræsentanter

Hver klasse vælger to forældre som klasserepræsentanter.
Klasserepræsentanterne er det praktiske mellemled mellem lærerkollegiet og
klassens forældre, f.eks. ved arbejdsdage, basar og andre offentlige
arrangementer, hvor klasserepræsentanterne fordeler opgaver blandt klassens
forældre.

En anden opgave kan være at tage sig af nye forældre og medvirke til at de
hurtigt kommer til at føle sig som en del af et eksisterende fællesskab.

Klasserepræsentanterne vælges sædvanligvis på et forældremøde.

Undervisningen

Undervisningen på en Waldorfskole (også kaldet Rudolf
Steinerskole) baseres normalt på et 12-årigt skoleforløb. På små friskoler som
Waldorfskolen i Aalborg er det dog ikke umiddelbart muligt at gennemføre et
12-årigt forløb, men målet er 10 års skolegang, og skolen garanterer at kunne
gennemføre 9 års skolegang og for sammenlagte klasser afsluttende med 9./10.
klasse. Efter 9./10. klasse vil eleverne kunne fortsætte på gymnasium, teknisk
skole, en Rudolf Steiner-skole med fuldt udbygget overskole (Aarhus,
Skanderborg, Odense, København, Helsingør) eller anden ungdomsuddannelse.

Såfremt de økonomiske forhold give mulighed for det, vil der kunne blive tale
om et 12-årigt skoleforløb på skolen.

Vidnesbyrd

Der gives ikke karakterer i Waldorfskolen. I stedet
skrives et vidnesbyrd, hvor elevens faglige og sociale udvikling beskrives.
Vidnesbyrdet formes forskelligt efter børnenes alder og klassetrin. På grund af
sammenlagte klassetrin er følgende oversigt blot vejledende:

1. klasse: Hver elev får et lille vidnesbyrdvers, som
i en mere kunstnerisk og poetisk form ofte giver et lille billede at barnet og
måske også en håndsrækning videre. Vidnesbyrdverset opfordres eleverne til at
sige dagligt derhjemme, eventuelt ved sengetid, ligesom de en gang ugentligt
hele skoleåret i 1. og 2. klasse siger deres vers i klassen for de andre elever

2. klasse: Allerede i 2. klasse får eleverne igen et
vidnesbyrd ved skoleårets slutning, nemlig klasselærerens beskrivelse af
barnet.

4. klasse: I 4. klasse rummer vidnesbyrdet både
klasselærerens og faglærerens billede af barnet, men det er stadig rettet til
forældrene og er ikke beregnet til, at barnet skal høre det.

6. klasse: I 6. klasses vidnesbyrd henvender
klasselæreren og faglærerne sig direkte til eleven, men vidnesbyrdet betragtes
også som en orientering til forældrene.

8. klasse: Klassens lærere beskriver elevens
standpunkt og udvikling ud fra en decideret pædagogisk synsvinkel.

9. klasse: Klassens lærere beskriver elevens
standpunkt og udvikling. Med vidnesbyrdet følger også en kort
pensumbeskrivelse.

10. klasse: Vidnesbyrdet formuleres som et
afgangsvidnesbyrd, hvor eleven beskrives ud fra flere synsvinkler: det faglige
niveau, engagement og interesse, samarbejdsevner, handlekraft og evnen til
gennemførelse af projekter mm.

10. klasses vidnesbyrd er ikke blot henvendt til
eleven og forældrene, men også for omverdenen og kan således bruges som orienterende
beskrivelse af det unge menneske i det videre forløb på uddannelses- eller
erhvervsområdet.

Som hovedregel gives der kun vidnesbyrd til elever,
der på afleveringstidspunktet, dvs. sidste skoledag, er tilmeldt skolen.

Skole/hjemsamtaler

Som supplement og uddybning af vidnesbyrdene afholdes
der skole/hjem-samtaler i underskolen og konsultationer i overskolen, se
arrangementer uden for normal skoletid.

Tilsyn

Skolen har en udefrakommende tilsynsførende, valgt af
forældrene på generalforsamlingen, som påser, at undervisningen står mål med,
hvad der almindeligvis kræves i den offentlige skole. Den tilsynsførende
vurderer den faglige standard, samtaler med lærerne og eleverne og formulerer
ud fra et helhedssyn en skriftlig tilsynserklæring, som bl.a. oplæses på
skolens generalforsamling. Erklæringen udsendes også på hjemmesiden.

Derudover er der det løbende forældretilsyn, som jo
foregår igennem forældrenes kontakt med skolen.

Fritidspasningen/SFO

I vægtes især den frie leg og børnenes utvungne
samvær. Midt på eftermiddagen serveres et let måltid, såsom brød, frugt el.
lign. Da børnene færdes meget udendørs, er det vigtigt, at påklædningen er
tilpasset årstiden, og at børnene medbringer skiftetøj. Indesko og skiftetøj,
forsynet med navn, opbevares gerne i fritidspasningens lokaler.

Spørgsmål omkring fritidspasningen rettes til
personalet eller til skolelederen.

Angående åbningstider og priser, se skolepenge

Børnehaven Morgenfruen

I forbindelse med skolen er der en nyoprettet børnehave med samme
menneskesyn og pædagogiske grundlag som skolen.

Henvendelse til børnehaven kan ske til 9815 7444 eller 4280 1916

Børnehaveklasse

Børnehaveklassen danner mellemleddet fra børnehaven
til den egentlige skolegang, der begynder i 1. klasse. Siden august 2010 har
det lovgivningsmæssigt været obligatorisk, at danske børn skal gå i
børnehaveklasse.

PPR – Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Hvis det fra skolens side skønnes, at en elev har
behov for særlig støtte i sin udvikling eller på det faglige plan, kontaktes
pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR) efter forudgående samtale med
forældrene. En skolepsykolog fra PPR vurderer i samarbejde med skolen elevens
stærke og svage sider og indstiller til de bevilgende myndigheder om særlig
støtte i form af specialundervisning. Specialundervisning er enetimer eller
holdtimer, hvor læreren kan yde særlig hjælp omkring den enkelte elevs
specifikke behov og derigennem støtte barnets videre udvikling.

Ny elev

Ved optagelse af en ny elev underskriver forældrene
altid en tilladelse til, at skolen kan indhente alle papirer, der måtte findes
om barnet hos PPR og den tidligere skole.

Musik – instrumentundervisning

I 1. og 2. klasse spiller eleverne på pentatone
fløjter, der anskaffes af skolen. Fløjterne lånes af skolen indtil 3. klasse

Fra 3. klasse spiller eleverne på blokfløjter i
forbindelse med hovedfagsundervisningen og i musiktimer m.m. Fløjten betales af
forældrene og er således elevernes ejendom.

I 4. klasse modtager alle elever violinundervisning –
violiner kan lejes på skolen.

Fra 5.-8. klasse anbefaler skolen at alle elever af
deres forældre tilmeldes undervisning på et orkesterinstrument. Undervisningen
kan foregå på en musikskole eller ved en privat musiklærerordning.

Sundhedspleje

Gennem skoleforløbet bliver eleverne undersøgt af en
sundhedsplejerske. Tidspunktet for undersøgelsen meddeles af sundhedsplejersken
et par uger i forvejen, og samtidig ønskes oplysninger fra hjemmet og skolen om
sygdomme og andre forhold, der kan have betydning for barnets trivsel.

Samtalerne og undersøgelserne, som foregår på skolen,
er på følgende klassetrin:

Børnehaveklasse

1. klasse

3. klasse

5. klasse

6. klasse

8. klasse

Såfremt man har behov for en samtale med
sundhedsplejersken på de øvrige klassetrin eller en supplerende samtale, kan
der rettes henvendelse til skolesundhedsplejersken.

I 8. klasse tilbydes eleverne et forløb med en
børne-og ungelæge kaldet et ”Sundhedseksperimentarium”. Forløbet strækker sig
over nogle dage med såvel klasseundervisning som tilbud om enkeltsamtaler.

Seksualundervisning/vejledning indgår i undervisningen
samt i vejledning fra sundhedsplejersken.

Forældreaktiviteter

I løbet af skoleåret er der forskellige arrangementer

og aktiviteter, hvor forældrene forventes af møde op.

Forældremøder afholdes normalt 2 gange årligt, typisk
fra 19:00 – ca. 21:00. Ved forældremøderne orienterer klasselæreren og evt.
andre lærere om undervisningsstoffet fra en faglig og en pædagogisk synsvinkel
og om klassens situation. Der bliver talt om områder, som kræver fælles holdning
fra skole og forældre, og forældre kan komme med spørgsmål og forslag, samt
andre emner, der omhandler skole, undervisning, elever, lærere, forældre mm.

Fælles forældremøde for alle skolens forældre
omhandlende mere overordnede forhold omkring skolen afholdes ved behov. I god
tid inden mødet indkaldes alle forældre, typisk gennem ugebrevet, hvor også
mødets indhold oplyses.

Arbejdsdage

Arbejdsdage afholdes gerne en eller flere gange om
året, typisk på lørdage. Forældre giver en hjælpende hånd omkring nye
legeredskaber, reparation af skolens inventar, rengøring, vedligeholdelse af
udearealer mm. Da en friskole ikke får mange penge at råde over, er forældrenes
medvirken ved arbejdsdage af stor betydning for både skolens udseende og
børnenes undervisning.

Sommersol

Weekenden inden sidste skoledag afholdes 2 arbejdsdage
– kaldet ”Sommersol” – hvor der især sættes fokus på klargøring af skolen,
maling af klasseværelser og mange andre praktiske opgaver. Det forventes at
forældrene deltager i denne weekend minimum den ene af dagene – alternativt
påtager sig en arbejdsopgave på et andet tidspunkt.

Månedsfester

Månedsfester/Årstidsfester.

Månedsfester foregår flere gange om året i skoletiden.
Her viser eleverne skuespil, musikfremførelser, recitationer og andet fra
undervisningen for skolens øvrige elever, forældre, bedsteforældre og andre
interesserede.

Høstfest en dag i efteråret fra kl. 17-20 for alle,
der har lyst.

Mikaelsfest i
skoletiden eller på en lørdag, hvor skolen fejrer overgangen fra den lyse tid
til den mørke;

Adventsspiral mandag efter basaren, hvor juletiden
indvarsles med lys og stemning.

Helligtrekongersfest i skoletiden med fortælling m.m.

Fastelavn i skoletiden, hvor alle børn klæder sig ud
og slår katten af tønden.

Påskefest i skoletiden med underholdning og en
fortælling.

Majfest – oftest en lørdag – for alle elever, forældre
og andre med sjov, hygge og snobrød.

Sommerfesten en af de sidste dage før sommerferien,
hvor der nogle år opføres et stort skuespil.

Skole/hjem-samtaler

Fra børnehaveklassen til og med 8. klasse, hvor
klasselæreren og – afhængig af klassetrinnet – en faglærer samtaler med
forældrene om deres barn og barnets sociale og faglige udvikling. Afholdes en
gang om året.

Konsultationer i overskolen (fra 9. klasse) afholdes 2
gange årligt, hvor eleverne sammen med forældrene samtaler om elevens faglige
og sociale udvikling med 2 af klassens lærere.

Samtaler mellem lærer(e) og forældre omkring barnets
situation kan afholdes i løbet af året, hvis der er ønske og behov for det.

Basar

Afholdes første lørdag i advent. Forældre og lærere
laver i fællesskab salgsboder, restaurant og cafe, optræden og underholdning i
skolens lokaler.

Julespil

Hvis det er muligt opføres spillet som juleafslutning.
Lærere, skolebestyrelse og forældre opfører traditionelle middelalderlige
julespil for skolens elever samt venner af skolen. Det sker som regel aftenen
inden juleafslutningen.

Fremmøde

Visse af skoleårets arrangementer foregår uden for
normal skoletid, men indregnes i skolenormen på 200 årlige skoledage. Der er
derfor mødepligt for eleverne til disse arrangementer, som eksempelvis kunne
være Mikaelsfest en lørdag formiddag, basar lørdagen før 1. søndag i advent,
fastelavnsfest eller julespil som aftenforestilling.

Alment

Eleverne skal følge enhver gårdvagts/lærers anvisninger.

Elever, som skal henvende sig i et andet lokale, mens
der undervises, skal banke på døren og vente til læreren beder dem om at komme
ind.

Kun den elev, som har ærinde på kontoret, kommer derop.

Eleverne bruger det toilet, der er ved deres klasseværelse. Når salen bruges,
benyttes toiletterne i omklædningsrummene.

Toilettet i foyeren benyttes kun af lærerne samt
skolens gæster.

Eleverne skal møde til tiden.

Der må ikke kastes med sten.

Skolens regler gælder også for fritidspasningen.

Cykler.

Cykler skal placeres i cykelskuret og cykelstativer.

Der må ikke cykles i skolegården.

Om medbragte ting.

Genstande, der kan være til fare for andre,
eksempelvis knive, må ikke medbringes.

Lightere og tændstikker må ikke medbringes.

Discman, walkman, mp3 etc. må ikke bruges i skoletiden.

Legerekvisitter til fælles udendørs aktiviteter i frikvarteret, såsom
sjippetove, tennisbolde, hinkesten o. l. opbevares af læreren i undervisningstiden.

Legetøj af mere kommerciel art, såsom gameboy, mobiltelefonspil, pokemon o. l.
må ikke bruges på skolen.

Eleverne indbyrdes må ikke købe og sælge for penge.

Musikinstrumenter kan, hvis det ønskes, opbevares på kontoret.

Ophold

Elever, der opholder sig på skolens areal efter skoletid, skal følge skolens
regler.

Ophold i klasselokalerne efter skoletid skal aftales med en lærer.

Eleverne skal opholde sig udendørs i frikvartererne. Mellem- og overskolens
elever må efter aftale med læreren være inde i frikvartererne.

Skolens elever må ikke færdes på børnehavens område og på parkeringspladsen
foran murstensbygningen.

Eleverne må ikke gå uden for skolens grund i skoletiden uden særlig tilladelse.

Eleverne benytter indesko/sokker i klasselokaler og sal. Indesko må ikke bruges
udendørs.

Rygning

Der må iflg. gældende lov ikke ryges på skolens grund. Eleverne må ikke ryge i
forbindelse med skoleudflugter, klasseture m.v. uden forældrenes skriftlige
tilladelse og kun på særligt anviste områder.

Boldspil etc.

Rundbold og lignende må spilles på arealet vest for volden.

Basketball, hockey og lignende må spilles på basketballbanen.

Boldspil med små bolde op ad mur foregår på murstensbygningens gavl eller opad
salsbygningen ud mod legepladsen.

Firkantspil foregår på banen ved fritidspasningen.

Leg med snebolde foregår på arealet vest for volden

Mobiltelefoner

Vi henstiller at mobiltelefoner ikke medbringes unødigt .

Eleverne i under- og mellemskolen skal have medbragte mobiltelefoner slukkede i
skoletiden. Eleverne i overskolen skal have mobiltelefoner slukkede i
undervisningstiden.

Hvis mobiltelefoner benyttes uden tilladelse, kan mobiltelefonen konfiskeres.

Eleverne kan låne skolens telefon til korte, vigtige beskeder.

Sygdom/Fravær

Eleverne må som hovedregel kun forsømme skolen ved sygdom. Ved elevens fravær
kontaktes skolens kontor eller klasselæreren samme dags morgen.

Ved fravær grundet sygdom skal skolen i det omfang,
det skønnes nødvendigt i forhold til undervisningen, sørge for, at eleven får
tilegnet sig det gennemgåede stof.

Ved andre forsømmelser end sygdom er det elevens eget ansvar at tilegne sig det
faglige stof som er gennemgået under forsømmelsen og skrive eller læse det
stof, han/hun ikke fik gennemgået i timerne.

Ekstra feriefrihed, fridage og visse andre former for
fritagelse for undervisningen betragtes fra skolens side principielt som
forsømmelse.

Der føres protokol dagligt i underskolen. I overskolen
føres endvidere protokol i visse enkelt-lektioner.

I underskolen gøres forældrene opmærksomme på, når
antallet af fraværsdage overstiger 20. Ved samme lejlighed informeres
forældrene om, at skolen har pligt til at indberette elever med stort fravær
til de sociale myndigheder.

I overskolen ((8.)/9./10. kl.) informeres forældrene,
hvis barnets fravær er over 10%, eller hvis fraværet i et enkelt fag overstiger
20%. Med hensyn til hele fraværsdage er proceduren som i underskolen.

Udeblivelse fra enkeltlektioner vil medføre
henvendelse til forældrene.

Ansvar

Skolens bygninger og inventar skal behandles ordentligt.

Hvis eleverne med eller uden forsæt ødelægger eller beskadiger skolens inventar
kontaktes forældrene, som er erstatningsansvarlige. Eleverne og/eller
forældrene må bringe det ødelagte i stand igen.

Skolen sørger for

Papir til undervisningsbrug, herunder periodehefter.

Bøger til undervisningsbrug som klassesæt, eksempelvis fremmedsprogslæsebøger,
grammatikbøger, atlas, ordbøger, litteraturbøger i danskundervisningen,.

Pentatonfløjte i 1. og 2. klasse.

Eurytmisko til låns og eurytmidragter.

Materialer til håndarbejde, sløjd, maling, kobbersløjd, bogbinding mm.

Anskaffelser og udgifter, der påhviler hjemmet:

Månedlig betaling af skolepenge, se skolepenge.

Transport til/fra skole.

Sopranblokfløjte (3. klasse), ca. 450,- kr.

Sangbogen “555 sange” (3.klasse), ca. 170,- kr.

Evt. anskaffelse af violin i 3. og 4. klasse, 2000 –3000,- kr. (Instrumentet
kan ofte lejes på skolen for 400 kr. pr år; ellers er skolen behjælpelig med
køb og salg).

Evt. musikskoleundervisning 5., 6., 7. og 8. klasse, ca. 2-300,- kr. pr. måned
– musikskoletakst.

Evt. leje (eller køb) af musikinstrument til undervisning på musikskole, ca.
75,- kr. pr. måned.

Billetter/entréer til f.eks. eksterne skoleforestillinger (på f. eks. Aalborg
Teater)

Busture.

Regnemaskine (8. klasse) 200,- kr.

Passersæt til geometri.

Grammatikbøger efter aftale ved forældremøde.

Indesko til brug i klasselokalet.

Gymnastiktøj.

Håndarbejdspose.

Eurytmisko – 25 kr. pr. år. Opkræves via skolepengene.

Penalhus (indholdet veksler med klassetrinnet): blyanter, tykke og tynde
farveblyanter, viskelæder, lineal, tegnetrekant, passer, fyldepen.

Daglig madpakke.

Klasserejser, se andetsteds.

Mulighed for tilkøb af særlige ydelser :

Fritidspasning fra børnehaveklasse til og med 3. klasse, se skolepenge.

Skolepenge

Der betales skolepenge 11 måneder om året. Juli er
betalingsfri.

(Fra nov. 2016)

1.490,- kr. månedligt for det første barn

855,- kr. månedligt for det andet barn

0,- kr. månedligt for følgende barn

Som udgangspunkt pristalsreguleres skolepengene hvert år
pr. 1.november.

Fritidspasningen er åben for børn fra børnehaveklassen
til og med 3. klasse alle skoledage kl. 7:00-8:00 samt 12:30-16:30.

Pasning 7:00-8:00 samt 12:30-15:00 – 575,- kr./måned

Pasning 7:00-8:00 samt 12:30-16:00 – 695,- kr./måned

Pasning 7:00-8:00 samt 12:30-16:30 – 830,- kr./måned

Pasning med forudgående tilmelding fra 1. august til
skolestart. Pasning i ferierne koster ekstra 70,- kr./dag, da den månedlige
betaling er tilpasset de flestes behov. Der vil komme opslag op i god tid før
ferieafholdelse.

Skolen er af den holdning, at børnene helst skal holde fri i skoleferierne, så
det reelt bliver en pause fra skolen.

Fripladstilskud

Afhængigt af forældrenes indtægt kan der ansøges om
hel eller delvis friplads. Ansøgningspapirer fås på kontoret.

Det er skolens politik at alle, uanset økonomisk
formåen, kan have deres barn på skolen, hvis man har taget et bevidst valg
omkring skolens pædagogik. Spørgsmål omkring dette emne rettes via skolelederen
til bestyrelsen.

Forventede klasserejser – vejl:

I løbet af skoletiden bliver der klasserejser og
studierejser. Forældrene informeres i god tid om tidspunkt, varighed, betaling
af rejse og andre relevante oplysninger i forbindelse med turen. Det tilstræbes
altid at gøre turene billigst muligt.

Børnehaveklasse – 3. klasse: Evt. en-dagstur

4. klasse, første lejrskole tæt ved hjemmet:

5. klasse, hytte tur lidt længere væk

6. klasse, typisk rejse med cykler

7. klasse, geologitur.

8. klasse, op i bjerge og vandre/Andet

9. klasse, kunstrejse til Glyptoteket

Evt. landbrugstur

10. klasse, landmålingstur

Evt. Afsluttende udlandsrejse

Forældrene er velkomne til at arrangere en klassekasse
bestående af beløb fra forskellige former for klassearbejde – frivillige
indbetalinger osv.

De ældre klasser har af og til tjent penge ved salg af
postkort, loppemarked, cafe mm. Disse penge kan evt.bruges til at reducere
forældrebetalingen ved klasserejser.

Klasserejser betragtes på lige fod med al anden undervisning og kan som
udgangspunkt ikke fravælges.

Befordring

Ministeriet giver et mindre tilskud til befordring
afhængig af skolevejens længde. Dette administreres via skolens kontor.
Ansøgning sendes ud i skoleårets begyndelse – alle buskort, biletter,
klippekort som bruges i løbet af året skal samles og afleveres på skolen ved
skoleårets afslutning, hvorefter tilskuddet vil blive udbetalt.

Rengøring

Enkel rengøring og oprydning i klasseværelset ordnes
af klassens dukse, hvor klasselæreren har en slags overordnet tilsyn. De første
skoleår er dukseopgaverne meget enkle, men senere i skoleforløbet bliver
arbejdet mere omfattende, ikke mindst fordi duksearbejdet i højere grad
betragtes som en opgave, man som elev er ansvarlig overfor. En mere grundig
rengøring af klasseværelse eller omklædningsrum samt evt. gang og toilet en
opgave, som på skift ordnes af klassens forældre i weekenden. Rengøring kan
under normale omstændigheder klares på en times tid.

Konfirmation

Såfremt der ønskes konfirmation i folkekirken, foregår
konfirmationsundervisning som oftest på 7./8. klassetrin i skoletiden.
Forældrene aftaler med hinanden ved et forældremøde, hvornår og hvor
undervisningen skal foregå.

Konfirmation i andre kirker og trossamfund aftales af de enkelte familier og
meddeles til skolen. Det er muligt for eleverne at fritages for en del af
undervisningstimerne for at kunne komme til konfirmationsforberedelse.

Ugebrev

Der er ugentlig kontakt mellem skolen og hjemmene i
ugebrevet “Fredagsbrevet”, som sendes til jeres e-mailadresse, eller sendes med
eleverne hjem. Her skriver klasselæreren og evt. faglærerne om det aktuelle
arbejde i klasserne, små praktiske meddelelser, orientering om lektier,
indkaldelse til forældremøder, korte pædagogiske indlæg og meget andet. Skolen
orienterer om møder og årstidsfester, der kan være meddelelser af administrativ
art fra kontoret, bestyrelsen refererer fra dens møder, og der er også mulighed
for at elever eller forældre kan have små notitser om bortkomne sager eller
lignende.

Alle forældre opfordres til på denne måde at følge med i skolens liv.

Tidsskrift

Fire gange årligt modtager alle forældre tidsskriftet
“Steinerskolen”, som udgives i fællesskab af de danske og norske
Waldorfskoler/Rudolf Steiner-skoler. Skolen betaler for dette abonnement, som
således er en gave til forældrene.

Bladet behandler pædagogiske og kulturelle emner.

Kalender

I hvert ugebrev står noteret fridage,
skolebegivenheder og ekstraordinære mødedage, eksempelvis månedsfester, for det
næste stykke tid. Derudover modtager alle elever hele årets kalender i begyndelse
af skoleåret, og den vil altid være at læse opdateret på skolens hjemmeside.
Også forældremøder, foredrag m.v. er nævnt i oversigtskalenderen.

Generelt er skolens fridage sammenfaldende med folkeskolens med enkelte, mulige
undtagelser.

Tandpleje

Aalborg kommunes tandpleje tilbyder behandling på den
tandklinik, der ligger i hjemmets skoledistrikt, men det er muligt at vælge en
anden, f. eks. Tornhøjskolens skoletandlæge, hvis man ønsker det.

Oplysning om hvor tandklinikkerne ligger kan fås ved
henvendelse til Aalborg kommunes tandpleje, tlf. 9931 7680.

Telefonnumre m.v.:

Skolens telefon: 9815 7444

Skolens e-mail: info@oestskolen.dk / kontor@steinerskolen-9220.dk

Fritidspasningens telefon: 2444 5497

Kommunens tandpleje: 9931 7680

Sundhedsplejerske: Jette Højbak Hansen 2520 0960

Skolepsykolog Eva Grønager Jørgensen  (PPR) 9931 6140

Talepædagog Lena Haugaard Thy  9931  6129

Østskolen-Waldorfskolen i Aalborg

Tornhøjvej 14

9220 Aalborg Øst

Tlf. 98 15 74 44

Mail: info@oestskolen.dk – Hjemmeside: www.oestskolen.dk

Redigeret oktober
2013/VJ

Powered by WordPress | Designed by: Virtual Server Hosting | Thanks to Best CD Rates, Wicked Eugene and Registry Booster Review
Experience by: XAR